Uzavretie pobočky na Letisku Václava Havla v Praha

11.07.2019
Dovoľujeme si Vás informovať, že pobočka na Letisku Václava Havla v Prahe bude od 28. 7. 2019 od 19.00 hod. natrvalo uzavretá.

V pracovnom čase od pondelka do piatka, v čase 9.00 - 18.00 hod., sa na nás môžete obrátiť na našich stálych kontaktoch:

 • e-mail: info@orbix.sk
 • telefón: +421 02 20 50 20 34
 • kontaktujte svojho konzultanta

V bežnej komunikácii s Vašimi konzultantmi nedôjde k žiadnej zmene a môžete sa nich obracať ako doteraz.

Urgentné prípady mimo pracovného času budú riešené na helplinke +420 221 111 199.

 

 

 

 

Neodkladné udalosti, pre ktoré sme vám k dispozícii 24/7 na linke +420 221 111 199

 • Nová rezervácia s odletom v aktuálny deň (alebo v deň nasledujúci pre hovory od 18 do 24 hod.),
 • zmena/storno letenky s odletom v aktuálny deň alebo v deň nasledujúci pre hovory od 18 do 24 hod., • problémy na ceste s letenkou alebo ubytovaním,
 • vystavenie letenky s termínom vystavenia v aktuálny deň do 23 hod.,
 • zaistenie ubytovania na nasledujúcu noc (ponúknuté budú len hotely a tarify z našich rezervačných systémov, t. j. bez možnosti predplatby a korporátnych zliav).

Všetky ostatné požiadavky budú našimi pracovníkmi call centra vyhodnotené ako neurgentné a budú odovzdané k riešeniu pracovníkom pracujúcim v štandardnom pracovnom čase. V prípade problémov s online odbavením je nutné sa odbaviť na prepážke leteckej spoločnosti.

Pretože často evidujeme otázky na platnosť rezervácie, upozorňujeme, že platnosť rezervácie nájdete vždy v každej rezervácii. Stačí teda znovu pozrieť do itinerára.

Prehľad služieb, ktoré je možné v našej spoločnosti objednať online:

trawys

Ak potrebujete rezervovať letenky mimo štadardného pracovného času, a súčasne máte vyjednané korporátne tarify, prosím, kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý Vám pripraví online riešenie.

Ďakujeme za pochopenie

Tím cestovnej kancelárie ORBIX

 

 

 shadow1

 

Dear Business Partners,

We would like to inform you that the branch at Václav Havel Airport in Prague will be permanently closed from 28 July at 7 p.m.

You can contact us during working hours from Monday to Friday, from 9 a.m. to 6 p.m.:

No changes in normal communication with your consultants are expected – you can contact them as before.

Emergency cases outside working hours can be resolved via the helpline +420 221 111 199.

For urgent events we are available 24/7 at the line +420 221 111 199

 • New bookings with departures on the current day (or the following day for calls from 6 to 12 p.m.)
 • change/cancel a flight with a departure on the current day or the following day for calls from 6 to 12 p.m.
 • problems on the way with your flight ticket or accommodation
 • issuing a flight ticket with the deadline for issuing by 11 p.m. on the current day
 • arranging accommodation for the next night (only hotels and fares from our booking systems will be offered, i.e. without prepayment and corporate discounts).

All other requirements will be assessed by our call centre staff as non-urgent and will be handed over to the staff during standard working hours. In case of problems with online check-in, it is necessary to check in at the airline counter.

Since we are often asked questions about the validity of the reservation, please note that the validity of the reservation is always stated in each reservation. All you need to do is to look into the itinerary again.

List of services that can be ordered online with our company:

 trawys

If you need to book your tickets outside standard business hours and at the same time you have corporate tariffs, please contact your sales representative who will prepare an online solution for you.

 

Thank you for your understanding  

The ORBIX travel agency team