Zapísaná batožina

Domů / O letenkách / Zavazadla / Zapísaná batožina

Zapísaná batožina je počas letu uložená v batožinovom priestore lietadla a je zapísaná na letenke cestujúceho.

Ako zapísaná batožina sa k preprave prijímajú dobre zatvorené kufre, alebo iná pevne uzatvoriteľná batožina. So súhlasom dopravcu môžu byť k preprave prevzaté aj iné predmety. Za batožinu, ktorú cestujúci odovzdá dopravcovi k preprave (zapísaná batožina), je cestujúcemu ako potvrdenie o prevzatí vydaný útržok batožinového prívesku, ktorý je cestujúci povinný uschovať pre prípadnú reklamáciu. Pred prijatím k preprave musí mať každý kus batožiny na vonkajšej aj vnútornej strane menovku s menom cestujúceho a jeho kontaktnou adresou v mieste príletu (napr. adresa hotela). Meno uvedené na menovke musí byť totožné s menom na letenke a v cestovnom doklade. Batožina, vrátane batožiny so zipsovým uzáverom, musí byť zatvorená tak, aby v priebehu prepravy nedošlo k jej otvoreniu. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá nebola vyzdvihnutá ihneď po prílete. Zapísaná batožina sa prepravuje v batožinovom priestore lietadla a prepravuje sa spravidla tým istým lietadlom ako cestujúci. Ak nie je takáto preprava možná, uskutoční sa najbližším možným spojením. Prepravu batožiny a vecí, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a ďalej batožiny a vecí, ktoré by sa mohli pri leteckej preprave ľahko poškodiť alebo ktorých obal je nevyhovujúci, môže dopravca odmietnuť pred odletom alebo kedykoľvek v priebehu cesty.
Počet, rozmery a podmienky prepravovanej zapísanej batožiny stanoví konkrétny dopravca. Dopravca (hlavne low-cost dopravcovia) môže vyžadovať poplatok za prepravu zapísanej batožiny.

Zapísaná batožina pre deti

Dieťa vo veku do 2 rokov vrátane s letenkou bez nároku na vlastné sedadlo, má nárok na prepravu 1 kusu batožiny, ktorej súčet všetkých troch rozmerov nepresahuje 115 cm (v prípadoch, kde je aplikovaný kusový systém) alebo 10 kg hmotnosti zapísanej batožiny (v prípadoch, kde je aplikovaný váhový systém), a zloženého detského kočíku, ak dopravca nestanoví inak.

Hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu

Dopravca zodpovedá za zapísanú batožinu v prípade poškodenia, straty nebo zničenia do výšky 1 220 €. Neodporúča sa umiestňovať do tejto batožiny ceniny a cennosti (peniaze, šeky, kreditné karty, obchodné či iné osobné dokumenty, elektronické prístroje, umelecké a krehké predmety, a pod.).

Batožina s prehlásenou hodnotou

Cestujúci má možnosť prehlásiť vyššiu hodnotu zapísanej batožiny ako je hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu za predpokladu, že sú dopravcom vytvorené tarifné podmienky pre túto situáciu. Hodnota zodpovednosti leteckého dopravcu za batožinu je do výšky 1 220 €, viď predchádzajúci odstavec. Deklaráciu vyššej hodnoty a prípadnú platbu vykonáva cestujúci u dopravcu pri odbavení na letisku.

Preprava nadlimitnej batožiny

Nadlimitná batožina presahuje povolenú hmotnosť (v prípadoch, kde je aplikovaný váhový systém) alebo presahuje počet kusov (v prípadoch, kde je aplikovaný kusový systém), a/ alebo povolené rozmery.
Pri použití kusového aj váhového systému účtuje dopravca poplatok za prekročenie počtu kusov bezplatne prepravovanej batožiny, za prekročenie hmotnosti bezplatne prepravovanej batožiny aj za prekročenie rozmerov bezplatne prepravovanej batožiny. Dopravca môže sčítať všetky poplatky. Výška poplatkov je stanovená vnútorným predpisom dopravcu.

Združovanie hmotnosti batožiny

Ak dvaja alebo viac cestujúcich, ktorí spolu cestujú do rovnakého miesta určenia rovnakým lietadlom, predložia k odbaveniu svoju batožinu v rovnakú dobu a na rovnakom mieste, môže im byť povolená celková hmotnosť batožiny, ktorá je súčtom povolených voľných hmotností batožiny týchto cestujúcich, ak nestanoví inak vnútorný predpis operujúceho dopravcu.

Výdaj zapísanej batožiny

  • cestujúci je povinný vyzdvihnúť si batožinu ihneď po prílete,
  • batožinu môže vyzdvihnúť držiteľ batožinového lístku a útržku batožinového prívesku, ktorý bol vystavený k batožine. Dopravca nie je povinný zisťovať, či je držiteľ batožinového lístku a útržku batožinového prívesku oprávnený prevziať batožinu a nezodpovedá za stratu, škodu, či iné výdavky, ktoré by vznikli cestujúcemu v tejto súvislosti,
  • poškodenie, nevydanie alebo stratu batožiny je nutné nahlásiť ihneď na letisku pri preberaní batožiny dopravcovi, ktorý je povinný o tom spísať zápis. Inak sa predpokladá, že batožina bola vydaná v riadnom stave. Pri neskoršom nahlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi nahlásenou škodou a príslušnou dopravou.