Preprava živých zvierat z/do SR

Domů / O letenkách / Zavazadla / Preprava zvierat

Živé zvieratá je možné posielať len do tých krajín, kam to dovoľujú predpisy krajiny miesta určenia a za podmienok stanovených príslušnou krajinou. Cestujúci musí predložiť veterinárne osvedčenie, ktoré musí byť potvrdené štátnym (úradným) veterinárom nie neskôr ako 72 hodín pred cestou, a to v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine alebo španielčine. Dovozné povolenie vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (Botanická 17, 842 13 Bratislava) je vyžadované pre všetky zvieratá, ktoré zostávajú na Slovensku dlhšie ako 3 mesiace.

Preprava do SR môže byť odmietnutá, ak je zviera v zlom zdravotnom stave alebo vzhľadom k nepriaznivej nákazovej situácii v krajine pôvodu. Zvieratá môžu byť prepravované iba v pevnej prepravke s dostatočnými otvormi pre dýchanie a s pevným nepriepustným dnom. Dopravca má právo vyžiadať si súhlas k preprave od veterinárnej služby, event. schválenie použitej prepravky, ak to uzná za potrebné. Cestujúci je povinný vždy vykonať rezerváciu prepravy živých zvierat.

Psy a mačky

Psy a mačky staršie ako 3 mesiace musia byť zaočkované proti besnote v dobe najmenej 30 dní, ale nie dlhšie ako 12 mesiacov pred nástupom na cestu. Platný medzinárodný veterinárny očkovací preukaz s veterinárnym osvedčením (ako jeho súčasťou, prílohou alebo samostatným dokumentom) musí být predložený slovenskej pohraničnej veterinárnej kontrole. Odporúčame Vám informovať sa, či sa podmienky pre prepravu zvierat nezmenili.

Preprava živých zvierat na palube

V kabíne pre cestujúcich môže byť prepravované iba 1 malé zviera v prepravke umiestnenej pod sedačkou cestujúceho a celková hmotnosť vrátane prepravky nesmie prekročiť 8 kg. Poplatok za prepravu zvieraťa na palube lietadla bude vymeraný podľa príslušných sadzieb za prepravu nadpočetnej batožiny. Zvieratá ohrozených druhov, ktoré podliehajú zvláštnej kontrole (CITES), musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi.

Okrem toho sa môže v kabíne lietadla zadarmo prepravovať slepecký pes, ak doprevádza nevidomú osobu, pes sprevádzajúci hluchú osobu a pes určený pre záchranu ľudských životov. Tieto psy musia mať vodítko, náhubok, potvrdenie o výcviku a požadovanú dokumentáciu.