Letecká terminológia

Domů / O letenkách / Letecká terminologie

  

Neviete si rady s informáciami týkajúcimi sa lietania? Nazrite do nášho stručného slovníka leteckej terminológie. Termíny sú zoradené abecedne podľa anglických názvov.

Prejsť na...

OD A ĎALEJ

OD I ĎALEJ

OD R ĎALEJ

Accompanied baggage

Baggage travelling on the same aircraft as the passenger.

Sprevádzaná batožina

Batožina, ktorá je spoločne s cestujúcim prepravovaná v rovnakom lietadle.


Airport service charge or airport tax

Charge levied by a city or state at the time of passenger´s de­parture. It may be collected at the time of ticketing.

Letisková taxa

Poplatok vyberaný na letisku mestskými alebo štátnymi úradmi pred odletom cestujúceho. Môže byť tiež vybraný v dobe vystavenia letenky.


Baggage

Means such articles, effects and other personal property of a passenger as are necessary or appropriate for his or her wear, use, comfort or convenience in connection with the trip. Unless otherwise specified, it includes both checked and unchecked baggage of the passenger.

Batožina

Batožinou sú myslené predmety osobnej potreby cestujúceho, ktoré sú potrebné alebo vhodné pre jeho/jej ošatenie, bežné používanie a komfort v súvislosti s cestou. Ak nie je uvedené inak, táto definícia zahŕňa odbavovanú aj neodbavovanú batožinu.


Baggage allowance

Weight or volume of baggage that may be carried by each passenger without extra charge.

Povolená hmotnosť batožiny

Hmotnosť alebo počet kusov batožiny, ktoré môžu byť zadarmo prevážané každým cestujúcim.


Baggage check

Means those portions of the ticket which relate to the carriage of the passenger´s checked baggage.

Kontrola batožiny

Je rubrika na letenke, kam sú pri odbavení zapisované údaje o odbavenej batožine.


Baggage claim area

That part of a transportation terminal where passengers may claim baggage checked in at departure. This area is usually located in the arrival hall after immigration (passport) control but before customs check.

Výdajňa batožiny

Časť letiskovej budovy, kde si cestujúci môžu po prílete vyzdvihnúť svoju batožinu odbavenú pred odletom. Je obvykle umiestnená v príletovej hale po pasovej kontrole, ale pred colnou kontrolou.


Baggage identification tag

Means a document issued by carrier solely for identification of checked baggage.

Batožinový prívesok

Dokument vystavený dopravcom pre identifikáciu odbavenej batožiny.


Boarding pass

Card handed to a passenger before boarding an aircraft.

Palubný lístok

Karta odovzdaná cestujúcemu pred nástupom na palubu lietadla.


Booking

Making a reservation or a reservation as such.

Zabookovanie

Vykonanie rezervácie.


Booking form

A form completed by the travel agent, giving full information about the purchaser. It contains a full statement about what is being purchased and may include a liability clause to be read, understood and signed. This information might be nited and registered in eletronic reservation systems in form of a Passenger Name Record (PNR).

Rezervačný formulár

Predtlačený formulár vyplnený agentom a poskytujúci údaje o nakupujúcom. Obsahuje kompletné informácie o tom, čo je nakúpené a môže obsahovať aj ustanovenie o podmienkach. Cestujúci potvrdzuje svojím podpisom, že je s nimi uzrozumený. V prípade elektronickej rezervácie obsahuje rovnaké informácie aj záznam cestujúceho PNR.


Bulkhead

A vertical wall or partition of the passenger´s cabin.

Priečinok

Plné alebo čiastočné oddelenie kabíny pre cestujúcich.


Cancellation Charge

Means the service charge made by reason of failure a passenger to use reserved accommodation without having cancelled such accommodation prior to the latest appropriate time for cancellation specified by the carrier.

Stornovací poplatok

Poplatok za nevyužitie rezervovaného miesta, ak cestujúci nezrušil rezerváciu v lehote stanovenej dopravcom.


Carriage

Which is equivalent to the term „transportation“, means carriage of passengers, baggage and/or cargo by air, gratuiously or for hire.

Preprava

Zhodné s termínom „doprava/ transport“. Je tým myslená letecká preprava cestujúcich, batožiny alebo tovaru, a to bezplatná či za poplatok.


Carrier

Includes the air carrier issuing the ticket and all air carries that carry or undertake to carry the passenger and/or his baggage or to perform any other services related to such air carriage.

Dopravca

Zahŕňa leteckého dopravcu, ktorý vystavuje letenky a ďalej všetkých leteckých dopravcov, ktorí prepravujú alebo zaisťujú prepravu cestujúceho a jeho batožiny alebo zaobstarávajú ostatné služby vzťahujúce sa k preprave.


Charge

Means an amount to be paid for carriage of goods or excess baggage based on the applicable rate for such carriage, or an amount to be paid for a special service in connection with the carriage of a passenger or baggage.

Poplatok

Čiastka platená za prepravu predmetov alebo nadlimitnej batožiny vypočítaná na základe sadzieb stanovených pre túto prepravu alebo čiastka platená za špeciálne služby v súvislosti s prepravou cestujúceho alebo jeho batožiny.


Checked baggage

Baggage given to the airline by the passenger to be carried in the baggage compartment of the aircraft.

Odbavená batožina

Batožina, ktorú cestujúci odovzdal dopravcovi k preprave v batožinovom priestore lietadla.


Charter

To hire by contract, the complete and exclusive use of a vehicle, aircraft or ship.

Charter

Prenájom celého dopravného prostriedku, vozidla, lietadla alebo lode pre účely prenajímateľa.


Check-in

Formalities undertaken on the arrival of a passenger at an airport, or guest at a hotel. These consist of the issue of a boarding pass for the relevant flitght or, at a hotel, the signing of the register card.

Vstupné odbavenie

Formality vykonávané po príchode cestujúceho na letisko alebo hosťa do hotela. Zahŕňajú vystavenie palubného lístka pre príslušný let alebo podpísanie registračnej karty v hoteli.


City terminal receive

An airline ticket office, other than at the airport, where a passenger may check-in for a flight, seat assignment, check baggage, and obtain ground transportation to the airport.

Mestský terminál

Kancelária dopravcu umiestnená mimo letiska, kde cestujúci môže byť odbavený na let, je mu pridelené sedadlo v lietadle, odbavená jeho batožina a poskytnutá pozemná doprava na letisko.


Computer reservations system (CRS)

Means a computerised systém containing information about schedules, availability, fares and related services, and through which reservations can be made and/or tickets issued, and which makes some or all of these facilities available to subcribers.

Automatizovaný rezervačný systém

Automatizovaný systém obsahuje informácie o letových poriadkoch, dostupnosti letov, tarifách a príslušných službách, prostredníctvom ktorého je možné uskutočniť rezerváciu, vystaviť letenky, a ktorý odberateľom umožňuje prístup k niektorým alebo všetkým týmto údajom.


Conditions of carriage

Means the terms and conditions established by a carrier in respect to its carriage.

Prepravné podmienky

Definujú termíny a podmienky stanovené dopravcom vo vzťahu k preprave na jeho linkách.


Conditions of contracts

Means the terms and conditions shown on the passenger ticket and baggage check.

Zmluvné podmienky

Predstavujú termíny a podmienky uvedené na letenke a batožinovom lístku.


Configuration

The interior arrangement (number, class and arrangement of seats) of a vehicle or an aircraft.

Konfigurácia

Vnútorné usporiadanie (počet, trieda a umiestnenie sedadiel) v dopravnom prostriedku alebo lietadle.


Confirmed reservation

Oral or written statement by a hotel, restaurant, airline or other supplier that the request for a reservation has been received and will be honoured.

Potvrdená rezervácia

Ústne alebo písomné potvrdeníe od hotela, reštaurácie, leteckého dopravcu alebo iného dodávateľa, že rezervácia bola prijatá a služba bude realizovaná.


Connecting carrier

Means a carrier to whose services the passenger and his baggage are to be transferred for onward connecting transortation.

Nadväzujúci dopravca

Je dopravca, na linky ktorého je cestujúci aj so svojou batožinou presunutý pre pokračujúcu nadväzujúcu prepravu.


Damage

Includes death, injury, delay, loss, partial loss or other damage of whatsoever nature arising out of or in connection with carriage or other services performed by carrier incidental thereto.

Škody

Termín zahŕňa smrť, zranenie, oneskorenie, straty a ostatné škody akejkoľvek povahy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s prepravou alebo ostatnými službami kdekoľvek vykonávanými dopravcom.


Destination

Means the ultimate stopping place according to the contract of carriage.

Miesto určenia

Predstavuje konečnú zastávku podľa zmluvných podmienok prepravy.


Direct flight

Flight between two predetermined points that does not require a passenger to chance planes, although there may be intermediate stops.

Priamy let

Let medzi dvoma predom určenými bodmi, ktorý od cestujúceho nevyžaduje prestup do iného lietadla, aj keď let môže byť smerovaný s jednou alebo alebo viacerými zastávkami.


Downgrade

To move down a passenger involuntarily to a lower.grade class of service.

Downgrade

Umiestnenie cestujúceho do nižšej triedy, než za ktorú zaplatil. Je to povolené v prípadoch nedobrovoľného presmerovania.


Endorsement

Authority from an airline to transfer a transportation document (air ticket or flight coupon) to another airline.

Endorzácia

Povolenie od dopravcu odovzdať prepravný dokument (letenku alebo letový kupón) inému dopravcovi.


Estimated time of arrival (ETA)

Time when a carrier (usually referring to an aircraft) is expected to reach a location or destination, also used to refer to the time a guest or group is expected to arrive at hotel or other location.

Predpokladaný čas príchodu

Čas plánovaného príletu do miesta určenia (podľa príletu letového poriadku). Tiež sa používa na označenie času príchodu hosťa alebo skupiny do hotela apod.


Estimated time of departure (ETD)

Time at which a carrier (usually reffering to an aircraft)is expected to leave a location, also used to refer to the time a guest or group is expected to leave a hotel or other location.

Predpokladaný čas odchodu

Čas plánovaného odletu (podľa letového poriadku). Tiež sa používa na označenie času odchodu hosťa alebo skupiny z hotela apod.


Excess baggage

Means that part of baggage which is in excess of the baggage which may be carried free of charge.

Nadpočetná batožina

Batožina predkladaná k odbaveniu, ktorá je navyše k batožine prepravovanej zadarmo.


Excess baggage charge

Means a charge for the carriage of excess baggage.

Poplatok za nadpočetnú batožinu

Poplatok za prepravu nadpočetnej batožiny.


Excess baggage ticket

A receipt to a passenger who has paid excess baggage or/and declared excess value.

Lístok na prepravu nadpočetnej batožiny

Potvrdenie pre cestujúceho, ktorý zaplatil za nadpočetnú batožinu alebo/ a za prehlásenú vyššiu hodnotu batožiny.


First carrier

Means the participating carrier over whose air routes the first section of carriage under the ticket is undertaken or performed.

Prvý dopravca

Dopravca uvedený na letenke na prvom úseku prepravy.


Flight coupon

Means that portion of the ticket that bears the notation "good for passage" and indicates the particular places between which the passenger is entitled to be carried.

Letový kupón

Časť letenky označená "good for passage", ktorá uvádza mestá, medzi ktorými je cestujúci oprávnený cestovať.


Flight number

Specific designation of a flight expressed in letters and figures and consisting of the airline designator (two-character or three-character code) and of the number of the flight operated (one to four-digit number).

Číslo letu

Označenie letu vyjadrené písmenami a číslicami, ktoré obsahuje označenie dopravcu (kód zložený z dvoch až troch písmen) a číslo letu (jedno až štvormiestne číslo).


Freedoms of the air

Traffic rights bilaterally arranged between various nations.

Letecké slobody

Prepravné práva obojstranne dohodnuté medzi rôznymi štátmi.


Go-show

A passenger without reservation who is able to board the plane.

Go-show

Cestující bez rezervácie, ktorý je prítomný na letisku a pripravený odletieť.


Inclusive Tour

A tour at a flat rate including air fare, accommodation, transfer, sightseeing, etc., but not necessarily covering all costs.

Inclusive tour

Zájazd za cenu, ktorá zahŕňa cenu za leteckú prepravu, ubytovanie, transfery, vyhliadkové jazdy alebo vstupné na prehliadky pamiatok, ale nemusí nutne zahŕňať všetky náklady (napr. za výlety).


Infant

A passenger who has not reached his second birthday.

Infant, kojenec

Cestujúci, ktorý v deň odletu ešte nedosiahol druhých narodenín.


Intermediate class

Means a class of service with seating standards which may be superior to those provided on economy/tourist class, but less liberal than standards provided in first class.

Medzitrieda (C- trieda)

Prepravná trieda s lepším štandardom služieb ako ekonomická/turistická trieda, ale s horším štandardom ako prvá trieda.


International carriage

Means carriage in which, according to the contract of carriage, the place of departure and any place of landing are situated in more than one state.

Medzinárodná preprava

Je preprava, pri ktorej sa podľa prepravnej zmluvy nachádza miesto odletu a akékoľvek miesto pristátia v rôznych štátoch.


International date line

Imaginary line at appoximately 180 latitude in the Pacific Ocean where the earth´s day begins by international agrement, eastbound crossing passengers gain a day, westbound passengers lose a day when crossing the date line.

Medzinárodný datový predel

Pomyselná čiara umiestnená podľa medzinárodnej dohody približne na 180. stupni zemepisnej šírky. Prekročením tejto čiary cestou na východ získa cestujúci jeden deň, prekročením cestou na západ cestujúci jeden deň stratí.


Issuing carrier

Is the airline whose ticket is issued or in whose name a ticket is issued.

Vystavujúci dopravca

Je dopravca, u ktorého je letenka vystavená, alebo ktorého menom je letenka vystavená.


Last carrier

Means the participating carrier over whose air routes the last section of carriage under the ticket is undertaken or performend.

Posledný dopravca

Dopravca uvedený na letenke na poslednom úseku prepravy.


Latest check – in time

The time, where the check – in an the airport should be finalised.

Posledný možný čas na odbavenie

Časový limit, do ktorého musí byť odbavenie na letisku ukončené.


Load factor

The percentage of the total of an aircraft´s capacity which has been sold.

Load factor

Percentuálne vyjadrenie obsadenosti lietadla. Pomer počtu predaných miest z celkovej kapacity lietadla.


Loading bridge

A covered passageway from an airport terminal building to an aircraft for the use of embarking and disembarking passengers. It is also called finger dock.

Prechod do lietadla

Krytá chodba z letiskovej budovy do lietadla používaná na nástup a výstup cestujúcich. Tiež sa nazýva "prst" alebo „rukáv“.


Minimum connecting time (MCT)

The time needed for through – checked passengers and baggage in transit to connect between scheduled flights. If a passenger has been ticketed ( not holding two different ticket ) with the officially designated minimum connecting time published in the ABC or OAG, but fails to make the connection, the delivering airline will provide another flight, lodging and meals, if necessary.

Minimálny čas na prestup

Čas potrebný pre odbaveného cestujúceho a jeho batožinu na prestup z jedného letu na druhý. Ak bola letenka cestujúceho vystavená v súlade s minimálnymi časmi na prestup publikovanými v manuáloch ABC alebo OAG, ale cestujúci nestihne prestúpiť na nadväzujúci spoj, musí dopravca odvážajúci cestujúceho z prestupného bodu poskytnúť iný let, prípadne ubytovanie a jedlo, pokiaľ to je nutné. Podmienkou však je, aby letové kupóny do a z prestupného bodu boli na jednej letenke.


Neutral unit of construction (NUC)

Unit of common international value established by IATA to calculate international air fares and charges.

Neutrálna konštrukčná jednotka

Jednotka rovnakej medzinárodnej hodnoty stanovená IATA pre počítanie medzinárodných leteckých taríf a poplatkov.


No-show

Passenger holding a reservation on a flight, who fails to use or cancel it.

No-show

Situácia, keď má cestujúcí potvrdenú rezerváciu pre daný let, ale nevyužije ju, ani sa mu nepodarí ju zrušiť.


Open ticket

Ticket that does not specify the date on which the service is to be performed, leaving the passenger to secure a reservation at a later date.

Otvorená letenka

Letenka vystavená bez rezervácie na konkrétny dátum s tým, že si cestujúci zaistí rezerváciu neskôr.


Origin

The initial point at which a journey commences.

Miesto počiatku

Miesto, kde celá cesta začína.


Overbooking

The delibarate or mistaken confirmation of more reservations than there is space on an aircraft.

Overbooking

Zámerné alebo chybné potvrdenie viacerých rezervácií než je počet sedadiel v lietadle.


Participating carrier

Means a carrier over whose routes one or more sections of carriage under the air waybill or ticket is undertaken or performed.

Zúčastnený dopravca

Je dopravca, ktorý sa podieľa na preprave uvedenej na letenke alebo na leteckom nákladnom liste.


Passenger

Means any person, expect members of the crew, carried or to be carried in an aircraft with the consent of the carrier.

Cestujúci

Je osoba, iná než člen posádky lietadla, prepravovaná v lietadle so súhlasom dopravcu.


Passenger coupon or passenger receipt

Means the portion of the passenger ticket and baggage check issued by or on behalf of a carrier, which is so marked and which constitutes the passenger´s written evidence of the contract of carriage.

Kupón pre cestujúceho

Je časť letenky vystavenej dopravcom alebo v jeho zastúpení, ktorá predstavuje pre cestujúceho písomný dôkaz o uzatvorení zmluvy o preprave.


Prepaid ticket advice

Form used by airlines to facilitate payment for air transportation being made in a different place from that where the transportation commences.

Predplatená platba

Formulár používaný dopravcom k uľahčeniu platby leteckej prepravy. Platba sa uskutočňuje v inom mieste, než v ktorom začína cesta.


Receiving carrier

Airline that transports the passenger after he arrives at an interline point.

Prijímajúci dopravca

Dopravca, ktorý ďalej prepravuje cestujúceho po jeho prílete do prestupného bodu.


Reconfirmation

Some airlines may request statement of intention to use reserved space. If not done so latest 72 hours before departure, the space may be resold by the airline.

Opätovné potvrdenie

Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú potvrdenie zámeru využiť rezervované miesto. Ak ho cestujúci nepotvrdí najneskôr 72 hodín pred odletom, má dopravca právo miesto znovu predať.


Refund

Means the repayment to the purchares of all or a portion of a fare, rate, or change for unused carriage or other service.

Refundácia

Vrátenie platby platcovi, a to buď celej alebo časti tarify, sadzby či poplatku za nevyužitú prepravu alebo iné služby.


Reservation

Means the alloment in advance of seating or sleeping accomodation for a passenger or of space or weight capacity for baggage.

Rezervácia

V predstihu zaistené pridelenie sedadla, ubytovania alebo priestoru na prepravu nadpočetnej batožiny.


Shuttle service

A means of transport offering high frequency and used mainly over short distances. On same routes no reservations is required.

Kyvadlová doprava

Frekventovaná preprava na krátkych vzdialenostiach. Väčšinou nie je vyžadovaná rezervácia.


Stand by

A passenger who has checked in holding a waitlist boarding pass and waiting at the gate for space.

Stand by

Cestujúci odbavený na predbežný palubný lístok a čakajúci, či sa pre neho uvoľní miesto v lietadle (náhradník).


Stopover

Means a deliberate interruption of the journey by the passenger, at a point between the place of destination, which has been agreed to in advance by the carrier.

Stopover

Zámerné prerušenie cesty na prianie cestujúceho medzi počiatočným a konečným bodom trasy, ktoré je dopredu dohodnuté s dopravcom.


Terminal

Building(s) at airport or seaport where the formalities for departing and arriving passengers are processed.

Terminál

Budova na letisku alebo v prístave, kde sú vybavované príslušné cestovné formality pre odchádzajúcich/prichádzajúcich cestujúcich.


Transit passenger

A passenger continuing a journey on the same aeroplane. He has often to stay on board, but sometimes is allowed to deplane and visit the transit lounge.

Tranzitný cestujúci

Cestujúci pokračujúci v ceste rovnakým lietadlom. Behom pobytu lietadla v prestupnom bode musí väčšinou zostať na palube lietadla, ale niekedy môže strávit letovú prestávku v tranzitnej hale letiska.


Transfer

Local transportation and porterage for example, from one terminal to another, from airport to hotel, from hotel to theatre, etc. It may be prearranged, prepaid and/or part of an inclusive tour.

Transfer

Miestna preprava alebo prevoz napr. z jedného terminálu do druhého, z letiska do hotela, z hotela do divadla, atď. Býva zaistená dopredu, predplatená a väčšinou je súčasťou Inclusive tour zájazdov.


Unaccompanied baggage

Baggage carried on an aircraft other than the one the passenger is travelling on.

Nesprevádzaná batožina

Batožina prepravovaná v inom lietadle, než ktoré prepravuje cestujúceho.


Unaccompanied minor

Child travelling by air without being accompanied by an adult.

Nesprevádzané dieťa

Dieťa nesprevádzané dospelým cestujúcim.


Unchecked baggage

Baggage which the passenger is carrying into the passneger section of the aircraft.

Neodbavená batožina

Batožina, ktorú cestujúci prepravuje v kabíne lietadla.


Upgrade

A voluntary change to a better class of service against payment. It might be possible on some airlines to pay for an upgrading after boarding. In case of overbooking or weight problems, there could be an involuntary upgrading with no additional charge.

Upgrade

Zaplatený presun cestujúceho z nižšej do vyššej cestovnej triedy. Niektorí dopravcovia umožňujú zaplatiť zmenu sedadla po nástupe do lietadla. V prípade overbookingu alebo problémov s nadmerným váhovým zaťažením lietadla môže byť cestujúci presunutý do vyššej triedy bez ďalších poplatkov.


Waitlist

A list of customers used in reservations, who are waiting for space on a date or at a time that is sold out.

Čakacia listina

Zoznam cestujúcich používaný pri rezervácii miest v lietadle, ktorí čakajú na uvoľnenie sedadla v deň alebo čas odletu už vypredanej linky.