LETECKÁ TERMINOLOGIE

(Accompanied baggage – First carrier)

Doprovázené zavazadlo

Zavazadlo, které je společně s cestujícím přepravováno ve stejném letadle.

Accompanied baggage

Baggage travelling on the same aircraft as the passenger.

Letištní taxa

Poplatek vybíraný městskými nebo státními úřady před odletem cestujícího na letišti. Může být též vybrán v době vystavení letenky.

Airport service charge or airport tax

Charge levied by a city or state at the time of passenger´s de­parture. It may be collected at the time of ticketing.

Zavazadlo

Jsou míněny předměty osobní potřeby cestujícího, které jsou potřebné nebo vhodné pro jeho oblečení, použití a komfort v souvislosti s jeho cestou. Pokud není jinak uvedeno, tato definice zahrnuje jak odbavovaná, tak i neodbavovaná zavazadla.

Baggage

Means such articles, effects and other personal property of a passenger as are necessary or appropriate for his or her wear, use, comfort or convenience in connection with the trip. Unless otherwise specified, it includes both checked and unchecked baggage of the passenger.

Volná váha zavazadel

Váha nebo počet kusů, které mohou být převáženy každým cestujícím zdarma.

Baggage allowance

Weight or volume of baggage that may be carried by each passenger without extra charge.

Kontrola zavazadel

Je míněna rubrika v letence, kam jsou při odbavení zapisovány údaje o odbavených zavazadlech.

Baggage check

Means those portions of the ticket which relate to the carriage of the passenger´s checked baggage.

Hala reklamace zavazadel

Část odbavovací letištní budovy, kde cestující může reklamovat nedodané nebo poškozené své odbavené zavazadlo. Je umístěna v příletové hale po pasové kontrole, ale před celní kontrolou.

Baggage claim area

That part of a transportation terminal where passengers may claim baggage checked in at departure. This area is usually located in the arrival hall after immigration ( passport ) control but before customs check.

Zavazadlový přívěsek

Dokument vystavený dopravcem po identifikaci odbaveného zavazadla.

Baggage identification tag

Means a document issued by carrier solely for identification of checked baggage.

Palubní vstupenka

Karta předaná cestujícímu před nástupem na palubu letadla.

Boarding pass

Card handed to a passenger before boarding an aircraft.

Zabookování

Provedení rezervace.

Booking

Making a reservation or a reservation as such.

Knihovací formulář

Předtištěný formulář vyplněný agentem a poskytující informace o nakupujícím. Obsahuje kompletní předmět o tom, co bylo naknihováno a může obsahovat i ustanovení o podmínkách. Cestující podpisem potvrdí, že jsou mu srozumitelné. Při automatizovaném knihování obsahuje stejné informace i záznam cestujícího ( PNR ).

Booking form

A form completed by the travel agent, giving full information about the purchaser. It contains a full statement about what is being purchased and may include a liability clause to be read, understood and signed. This information might be nited and registered in eletronic reservation systems in form of a Passenger Name Record ( PNR ).

Přepážka

Plné nebo částečné přepažení kabiny pro cestující.

Bulkhead

A vertical wall or partition of the passenger´s cabin.

Stornovací poplatek

Poplatek za nevyužítí reservovaného místa, aniž by reservace byla zrušena ve lhůtě určené dopravcem.

Cancellation

Charge Means the service charge made by reason of failure a passenger to use reserved accommodation without having cancelled such accommodation prior to the latest appropriate time for cancellation specified by the carrier.

Přeprava

Totéž jako termín „doprava“. Je míněna přeprava cestujících, zavazadel nebo zboží letecky, zdarma nebo zaplacená.

Carriage

Which is equivalent to the term „transportation“, means carriage of passengers, baggage and/or cargo by air, gratuiously or for hire.

Dopravce

Zahrnuje leteckého dopravce, který vystavuje letenky a dále všechny letecké dopravce, kteří přepravují nebo zajišují přepravu cestujícího a jeho zavazadel nebo obstarávají ostatní služby vztahující se k přepravě.

Carrier

Includes the air carrier issuing the ticket and all air carries that carry or undertake to carry the passenger and/or his baggage or to perform any other services related to such air carriage.

Poplatek

Částka placená za přepravu předmětů nebo přepočetných zavazadel vypočtená podle stanovených sazeb pro tuto přepravu nebo částka placená za speciální služby v souvislosti s přepravou cestujícího nebo jeho zavazadel.

Charge

Means an amount to be paid for carriage of goods or excess baggage based on the applicable rate for such carriage, or an amount to be paid for a special service in connection with the carriage of a passenger or baggage.

Odbavené zavazadlo

Zavazadlo předané cestujícím dopravci k přepravě v zavazadlovém prostoru letadla.

Checked baggage

Baggage given to the airline by the passenger to be carried in the baggage compartment of the aircraft.

Charter

Pronájem celého dopravního prostředku, letadla nebo lodi pro účely pronajimatele.

Charter

To hire by contract, the complete and exclusive use of a vehicle, aircraft or ship

Vstupní odbavení

Formality prováděné po příjezdu cestujícího na letiště nebo hosta do hotelu. Zahrnují vystavení palubní vstupenky nebo – v hotelu – podepsání registrační karty.

Check-in

Formalities undertaken on the arrival of a passenger at an airport, or guest at a hotel. These consist of the issue of a boarding pass for the relevant flitght or, at a hotel, the signing of the register card.

Městský terminál

ancelář dopravce umístěná mimo letiště, kde cestující může být odbaven na let, s přidělením místa v letadle, jsou odbavena jeho zavazadla a poskytnuta pozemní doprava na letiště.

City terminal

receive An airline ticket office, other than at the airport, where a passenger may check-in for a flight, seat assignment, check baggage, and obtain ground transportation to the airport.

Provize

Peněžní částka obvykle stanovená jako procento z prodejní ceny a placená cestovní agentuře dopravcem a ostatními dodavateli za prodej letecké přepravy a ostatních služeb.

Commission

Amount of money, usually determined as a percentage of the sale price and paid to a travel agent by carriers and other suppliers for the sale of air transportation and other services.

Automatizovaný reservační systém (CRS)

Automatizovaný systém obsahující informace o letových řádech, letových možnostech, tarifech a příslušných služeb, přes které lze provést reservaci, vystavit letenky, které jsou plně nebo částečně k dispozici svým předplatitelům.

Computer reservations system (CRS)

Means a computerised systém containing information about schedules, availability, fares and related services, and through which reservations can be made and/or tickets issued, and which makes some or all of these facilities available to subcribers.

Přepravní podmínky

Jsou míněny lhůty a podmínky stanovené dopravcem ve vztahu k přepravě na jeho linkách.

Conditions of carriage

Means the terms and conditions established by a carrier in respect to its carriage.

Smluvní podmínky

Jsou míněny lhůty a podmínky uvedené na letence.

Conditions of contracts

Means the terms and conditions shown on the passenger ticket and baggage check.

Konfigurace

Vnitřní uspořádání (počet, třída a uspořádání sedaček) v dopravním prostředku nebo letadle.

Configuration

The interior arrangement (number, class and arrangement of seats) of a vehicle or an aircraft.

Potvrzená rezervace

Ústní nebo písemné potvrzení od hotelu, restaurace, dopravce nebo jiného dodavatele, že reservace byla obdržena a služba bude provedena.

Confirmed reservation

Oral or written statement by a hotel, restaurant, airline or other supplier that the request for a reservation has been received and will be honoured.

Návazný dopravce

Je míněn dopravce na jehož linky je cestující se svými zavazadly předán pro pokračující návaznou přepravu.

Connecting carrier

Means a carrier to whose services the passenger and his baggage are to be transferred for onward connecting transortation.

Škody

Zahrnuje smrt, zranění, zpoždění, ztráty a ostatní škody jakékoliv povahy, které se vyskytly v souvislosti s přepravou nebo ostatními službami prováděnými dopravcem kdekoliv.

Damage

Includes death, injury, delay, loss, partial loss or other damage of whatsoever nature arising out of or in connection with carriage or other services performed by carrier incidental thereto.

Místo určení

Je míněna konečná zastávka podle smluvních podmínek přepravy.

Destination

Means the ultimate stopping place according to the contract of carriage.

Přímý let

Let mezi dvěma předem určenými body, který od cestujícího nevyžaduje přestup do jiného letadla, ačkoliv let může být směrován s jednou nebo více zastávkami.

Direct flight

Flight between two predetermined points that does not require a passenger to chance planes, although there may be intermediate stops.

Downgrade

Umístění cestujícího v nižší třídě než jakou si zaplatil. Je to povoleno v případech nedobrovolného přesměrování.

Downgrade

To move down a passenger involuntarily to a lower.grade class of service.

Endorsace

Povolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový kupón) jinému dopravci.

Endorsement

Authority from an airline to transfer a transportation document (air ticket or flight coupon) to another airline.

Předpokládaný čas příletu

Čas plánovaného příletu do místa určení (podle příletu letového řádu). Také se používá ve smyslu označení času příchodu hosta nebo skupiny do hotelu apod.

Estimated time of arrival (ETA)

Time when a carrier (usually referring to an aircraft) is expected to reach a location or destination, also used to refer to the time a guest or group is expected to arrive at hotel or other location.

Předpokládaný čas odletu

Čas plánovaného odletu (podle letového řádu). Také se používá ve smyslu označení času odchodu hosta nebo skupiny z hotelu apod.

Estimated time of departure (ETD)

Time at which a carrier (usually reffering to an aircraft)is expected to leave a location, also used to refer to the time a guest or group is expected to leave a hotel or other location.

Přespočetná zavazadla

Zavazadla předkládaná k odbavení navíc k zavazadlům přepravovaným zdarma.

Excess baggage

Means that part of baggage which is in excess of the baggage which may be carried free of charge.

Poplatek za přespočetná zavazadla

Poplatek za přepravu přespočetných zavazadel.

Excess baggage charge

Means a charge for the carriage of excess baggage.

Lístek pro přepravu přespočetných zavazadel

Potvrzení pro cestujícího, který zaplatil za přespočetné zavazadlo nebo za deklarovanou hodnotu zavazadla.

Excess baggage ticket

A receipt to a passenger who has paid excess baggage or/and declared excess value.

První dopravce

Dopravce uvedený na letence na prvním úseku přepravy.

First carrier

Means the participating carrier over whose air routes the first section of carriage under the ticket is undertaken or performed.

Letový kupon

Část letenky označená " good for passenger ", která uvádí města, mezi kterými je cestující oprávněn cestovat.

Flight coupon

Means that portion of the ticket that bears the notation " good for passage " and indicates the particular places between which the passenger is entitled to be carried.

(Flight coupon – Waitlist)

Číslo letu

Označení letu vyjádřené písmeny a číslicemi a obsahující označení dopravce (dvou- nebo třipísmenný kód) a číslo letu (jedno- až čtyřmístné číslo).

Flight number

Specific designation of a flight expressed in letters and figures and consisting of the airline designator ( two-character or three-character code ) and of the number of the flight operated ( one to four-digit number ).

Letecké svobody

Obchodní práva dvoustranně dohodnutá mezi různými státy.

Freedoms of the air

Traffic rights bilaterally arranged between various nations.

Go-show

Cestující bez rezervace, který je přítomen na letišti a připraven odletět.

Go-show

A passenger without reservation who is able to board the plane.

Inclusive tour

Zájezd za cenu, která zahrnuje cenu za leteckou přepravu, ubytování, transfery, vyhlídkové jízdy, ale nemusí nutně zahrnovat všechny náklady (např. za výlety).

Inclusive tour

A tour at a flat rate including air fare, accommodation, transfer, sightseeing, etc., but not necessarily covering all costs.

Infant

A passenger who has not reached his second birthday.

Infant

A passenger who has not reached his second birthday.

Mezitřída (C- třída)

Přepravní třída s lepším standardem služeb než ekonomická/tu­ristická třída, avšak horším standardem než první třída.

Intermediate class

Means a class of service with seating standards which may be superior to those provided on economy/tourist class, but less liberal than standards provided in first class.

Mezinárodní přeprava

Je míněna přeprava, při které – podle přepravní smlouvy – místo odletu a jakékoliv místo přistání jsou umístěny v různých státech.

International carriage

Means carriage in which, according to the contract of carriage, the place of departure and any place of landing are situated in more than one state.

Mezinárodní datový předěl

Pomyslná čára umístěná podle mezinárodní dohody přibližně š80 stupni zeměpisné šířky. Překročením této čáry cestou na východ cestující získá jeden den, překročením cestou na západ cestující ztratí jeden den.

International date line

Imaginary line at appoximately š80 latitude in the Pacific Ocean where the earth´s day begins by international agrement, eastbound crossing passengers gain a day, westbound passengers lose a day when crossing the date line.

Vystavující dopravce

Je to dopravce jehož letenka je vystavena nebo na jehož jméno je letenka vystavena.

Issuing carrier

Is the airline whose ticket is issued or in whose name a ticket is issued.

Poslední dopravce

Dopravce uvedený na letence na posledním úseku přepravy.

Last carrier

Means the participating carrier over whose air routes the last section of carriage under the ticket is undertaken or performend.

Nejzazší čas pro odbavení

Časový limit do kterého musí být odbavení na letišti skončeno.

Latest check – in time

The time, where the check – in an the airport should be finalised.

Load factor

Procentní vyjádření obsazené kapacity letadla.

Load factor

The percentage of the total of an aircraft´s capacity which has been sold.

Přechod do letadla

Krytá chodba z letištní budovy do letadla používaná pro nastupování a vystupování cestujících. Také se nazývá " prst" nebo „rukáv“.

Loading bridge

A covered passageway from an airport terminal building to an aircraft for the use of embarking and disembarking passengers. It is also called finger dock.

Minimální čas pro přestup

Čas potřebný pro odbaveného cestujícího a jeho zavazadla pro přestup z jednoho na druhý let. Jestliže letenka cestujícího byla vystavena v souladu s minimálními časy pro přestup publikovanými v manuálech ABC nebo OAG, ale pokud tento čas není pro přestup dostatečný, pak dopravce odvážející cestujícího z přestupního bodu musí poskytnout jiný let, případně ubytování a jídlo, jestliže je to nutné. Podmínkou však je, že letové kupony do a z přestupního bodu jsou na jediné letence.

Minimum connecting time (MCT)

The time needed for through – checked passengers and baggage in transit to connect between scheduled flights. If a passenger has been ticketed ( not holding two different ticket ) with the officially designated minimum connecting time published in the ABC or OAG, but fails to make the connection, the delivering airline will provide another flight, lodging and meals, if necessary.

Neutrální konstrukční jednotka

Jednotka jedné mezinárodní hodnoty stanovená IATou pro tarifně-kalkulační účely.

Neutral unit of construction (NUC)

Unit of common international value established by IATA to calculate international air fares and charges.

No-show

Cestující, který má potvrzenou rezervaci pro daný let, ale nevyužije ji, případně rezervaci zruší.

No-show

Passenger holding a reservation on a flight, who fails to use or cancel it.

Otevřená letenka

Letenka vystavená bez rezervace s tím, že cestující si vyžádá rezervaci později.

Open ticket

Ticket that does not specify the date on which the service is to be performed, leaving the passenger to secure a reservation at a later date.

Místo počátku

Místo, kde celá cesta začíná.

Origin

The initial point at which a journey commences.

Přerezervování

Úmyslné nebo chybné potvrzení více rezervací než je počet sedaček v letadle.

Overbooking

The delibarate or mistaken confirmation of more reservations than there is space on an aircraft.

Dopravce zúčastněný na

Je míněn dopravce, který se podílí na přepravě uvedené v letence nebo v leteckém nákladním listě.

Participating carrier

Means a carrier over whose routes one or more sections of carriage under the air waybill or ticket is undertaken or performed.

Cestující

Je míněna osoba, jiná než člen posádky letadla, přepravovaná v letadle se souhlasem dopravce.

Passenger

Means any person, expect members of the crew, carried or to be carried in an aircraft with the consent of the carrier.

Kupon pro cestujícího

Je míněna část letenky vystavené dopravcem nebo v jeho zastoupení, která představuje pro cestujícího písemný důkaz uzavřené smlouvy o přepravě.

Passenger coupon or passenger receipt

Means the portion of the passenger ticket and baggage check issued by or on behalf of a carrier, which is so marked and which constitutes the passenger´s written evidence of the contract of carriage.

Předplacená platba

Formulář používaný dopravci k usnadnění platby letecké přepravy. Platba se uskutečňuje v jiném místě než cesta začíná.

Prepaid ticket advice

Form used by airlines to facilitate payment for air transportation being made in a different place from that where the transportation commences.

Přijímající dopravce

Dopravce, který dopravuje cestujícího dále po jeho příletu do přestupního bodu.

Receiving carrier

Airline that transports the passenger after he arrives at an interline point.

Rekonfirmace

Potvrzení úmyslu využít rezervované místo. Jestliže není vyjádřeno nejpozději 72 hodin před odletem, má dopravce právo místo znovu prodat.

Reconfirmation

Statement of intention to use reserved space. If not done so latest 72 hours before departure, the space may be resold by the airline.

Refundace

Je míněno poukázání platby zpět plátci a to buď celého nebo části tarifu, sazby nebo poplatku za nevyužitou přepravu nebo jiné služby.

Refund

Means the repayment to the purchares of all or a portion of a fare, rate, or change for unused carriage or other service.

Rezervace

Je míněno přidělení místa nebo ubytování nebo prostoru pro přepravu přespočetných zavazadel provedené předem.

Reservation

Means the alloment in advance of seating or sleeping accomodation for a passenger or of space or weight capacity for baggage.

Kyvadlová doprava

Přeprava na krátkých vzdálenostech s vysokou četností. Většinou není vyžadována reservace.

Shuttle service

A means of transport offering high frequency and used mainly over short distances. On same routes no reservations is required.

Stand by

Cestující odbavený na předběžnou palubní vstupenku a čekající na volné místo.

Stand by

A passenger who has checked in holding a waitlist boarding pass and waiting at the gate for space.

Stopover

Dobrovolné přerušení cesty na přání cestující mezi body, kde cesta začíná a kde končí, které je předem dohodnuto s dopravcem.

Stopover

Means a deliberate interruption of the journey by the passenger, at a point between the place of destination, which has been agreed to in advance by the carrier.

Terminál

Budova na letišti nebo v přístavu kde jsou vyřizovány příslušné cestovní formality pro odjíždějící nebo přijíždějící cestující.

Terminal

Building(s) at airport or seaport where the formalities for departing and arriving passengers are processed.

Transitní cestující

Cestující pokračující v cestě stejným letadlem. Během pobytu letadla v přestupním bodě musí často zůstat na palubě letadla, ale někdy tráví letovou přestávku v transitní hale letiště.

Transit passenger

A passenger continuing a journey on the same aeroplane. He has often to stay on board, but sometimes is allowed to deplane and visit the transit lounge.

Transfer

Místní přeprava nebo převoz např. z jednoho terminálu do druhého, z letiště do hotelu, z hotelu do divadla, atd. Bývá předem zajištěno, předplaceno a bývá součástí Inclusive tour zájezdů.

Transfer

Local transportation and porterage for example, from one terminal to another, from airport to hotel, from hotel to theatre, etc. It may be prearranged, prepaid and/or part of an inclusive tour.

Nedoprovázené zavazadlo

Zavazadlo přepravované v jiném letadle než které přepravuje cestujícího.

Unaccompanied baggage

Baggage carried on an aircraft other than the one the passenger is travelling on.

Nedoprovázené dítě

Dítě do 2 let nedoprovázené dospělým cestujícím.

Unaccompanied minor

Child travelling by air without being accompanied by an adult.

Neodbavené zavazadlo

Neodbavené zavazadlo, které cestující přepravuje v kabině letadla.

Unchecked baggage

Baggage which the passenger is carrying into the passneger section of the aircraft.

Upgrade

Zaplacená změna místa z nižší do vyšší třídy přepravy. Někteří dopravci povolují zaplatit změnu místa po nástupu do letadla. V případě překnihování nebo problémů s vyvážením letadla může být cestující přesazen do vyšší třídy bez dodatečné platby.

Upgrade

A voluntary change to a better class of service against payment. It might be possible on some airlines to pay for an upgrading after boarding. In case of overbooking or weight problems, there could be an involuntary upgrading with no additional charge.

Čekací listina

Seznam cestujících používaný v reservacích míst, kteří čekají na volné místo v den nebo čas odletu linky, která je vyprodána.

Waitlist

A list of customers used in reservations, who are waiting for space on a date or at a time that is sold out.