Orbix

Batožina


BATOŽINA

Na linkách do/z USA, US teritórií a Kanady má dospelý cestujúci nárok na tzv. „kusový koncept“:

  • v cestovnej triede Y (Travel) na bezplatnú prepravu dvoch kusov zapísanej batožiny, kde súčet všetkých troch rozmerov jedného z nich nepresahuje 158 cm a zároveň súčet všetkých troch rozmerov oboch batožín nepresahuje 273 cm a hmotnosť každého z nich nepresahuje 23 kg
  • v cestovnej triede C (Business) na bezplatnú prepravu maximálne dvoch kusov zapísanej batožiny, kde súčet všetkých troch rozmerov každého z nich nepresahuje 158 cm a hmotnosť každého z nich nepresahuje 32 kg
  • cestujúci platiaci 10% z použitého tarifu (dieťa vo veku do 2 rokov) má nárok na prepravu 1 kusu batožiny (ktorej súčet všetkých troch rozmerov nepresahuje 115 cm) a zloženého detského kočiarika, nemá však nárok na vlastné sedadlo
  • dieťa vo veku od 2 do 12 rokov má nárok na vlastné sedadlo a na prepravu batožiny v rovankom rozsahu ako dospelý cestujúci

Za prekročenie hmotnosti, počtu alebo rozmeru batožiny cestujúci zaplatí zvláštne poplatky. O ich výške sa môžete informovať v našej kancelárii.

Na ostatných linkách do celého sveta má dospelý cestujúci nárok na tzv. „váhový koncept“:

  • v cestovnej triede Y (Travel) vo výške 20–23 kg (podľa leteckej spoločnosti)
  • v cestovnej triede C (Business) na bezplatnú prepravu zapísanej batožiny vo výške 30 kg
  • cestujúci platiaci 10% z použitého tarifu (dieťa vo veku do 2 rokov) nemá nárok na vlastné sedadlo a na prepravu voľnej váhy batožiny s výnimkou zloženého detského kočiariku a jedla na dobu letu
  • dieťa vo veku od 2 do 12 rokov má nárok na vlastné sedadlo a na prepravu voľnej váhy batožiny v rovnakom rozsahu ako dospelý cestujúci

V prípade, že hmotnosť všetkej zapísanej batožiny prekročí limit, do ktorého sa batožiny prepravujú bezplatne, zaplatí cestujúci zvláštne poplatky. O ich výške sa môžete informovať v našej kancelárii.

Príručná batožina

Ďalej je všetkým cestujúcim povolená bezplatná preprava jedného kusu nezapísanej (kabínovej) batožiny v kabíne lietadla. Maximálny povolený rozmer kabínovej batožiny je 55 cm × 40 cm × 20 cm a hmotnosť nesmie presiahnuť 5 kg.

Kromě toho si do kabiny letadla s sebou cestující může vzít také dámskou kabelku, kabát, šál nebo přikrývku, deštník nebo vycházkovou hůl, malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled, četbu na dobu letu, koš pro dítě, jídlo pro dítě na dobu letu, zcela složitelný vozík pro invalidní osoby, případně berle nebo podpěrné přístroje, pokud je na nich cestující závislý.

Přespočetná zavazadla

se přepravují ve stejném letadle pouze tehdy, pokud pro ně byl prostor dříve zajištěn či v případě volné kapacity v letadle.

Za zavazadla a předměty, které má cestující s sebou v kabině letadla (nezapsaná zavazadla), je sám odpovědný. Ceniny, osobní doklady, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery nebo křehké předměty může cestující přepravovat v omezeném množství pouze v kabinovém zavazadle. Při jejich ztrátě či poškození nemá dopravce žádnou odpovědnost.

Za zavazadla, která cestující odevzdá k přepravě leteckému dopravci (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Každé zavazadlo musí být před přijetím k přepravě opatřeno jmenovkou, vně i uvnitř zavazadla, s uvedením jména cestujícího a jeho adresy trvalého nebo přechodného bydliště. Jméno cestujícího uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence.

Mobilní telefony

Na palubách letadel je z bezpečnostních důvodů zakázáno používat mobilní telefony. Před vstupem do letadla je nutné svůj mobilní telefon vypnout a není možné ho používat ani po celou dobu letu. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu. Nedodržením tohoto pravidla se můžete vystavit až trestnímu stíhání.

Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (pistole, granát) a všechny další předměty bodné a sečné povahy, které by mohly ohrozit bezpečnost cestujících. Pokud chce cestující tyto předměty přepravovat, musí je před nastoupením cesty uložit do svého zapsaného zavazadla, které odevzdá při odbavení před odletem.

PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT Z/DO ČR

Obecně

Živá zvířata lze posílat jen do těch zemí, kam to povolují předpisy země místa určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. Cestující musí předložit veterinární osvědčení, které musí být potvrzeno státním (úředním) veterinářem ne déle než 72 hodin před cestou, a to v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině nebo španělštině. Dovozní povolení vydané Státní veterinární správou ČR (Těšnov 17, 117 05 Praha 1) je požadované u všech zvířat, která zůstávají v ČR déle než 3 měsíce.

Přeprava do ČR může být odmítnuta, je-li zvíře ve špatném zdravotním stavu nebo vzhledem k nepříznivé nákazové situaci v zemi původu. Zvířata mohou být přepravována pouze v pevné schráně s dostatečnými otvory pro dýchání, s pevným nepropustným dnem. Dopravce má právo vyžádat si souhlas veterinární služby k přepravě, event. schválení použité schrány, uzná-li to potřebným. Cestující je povinen vždy provést rezervaci přepravy živých zvířat.

Psi a kočky

Psi a kočky starší 3 měsíců musí být vakcinováni proti vzteklině v době ne kratší než 30 dní a ne delší než 12 měsíců před nástupem cesty. Platný mezinárodní veterinární očkovací průkaz s veterinárním osvědčením (jako jeho součástí, přílohou nebo samostatným dokumentem) musí být předložen u české pohraniční veterinární kontroly.

Ostatní zvířata

Ve všech případech je vyžadováno veterinární osvědčení.

Přeprava živých zvířat na palubě

V kabině pro cestující může být přepravováno pouze 1 malé zvíře ve schráně umístěné pod sedačkou cestujícího ve třídě Y a hmotnost včetně schrány nesmí překročit 8 kg. Poplatek za přepravu zvířete na palubě letadla bude vyměřen dle příslušných sazeb za přepravu přespočetných zavazadel. Zvířata ohrožených druhů, které podléhají zvláštní kontrole (CITES), musí být doprovázena příslušnými doklady.