Poistenie on-line

Aby sme zaistili vaše maximálne pohodlie, spolupracujeme s dvoma významnými poisťovňami – Allianz a Európskou cestovnou poisťovňou.

BusinessStorno

Ako jedni z mála ponúkame najkomplexnejšie poistenie na trhu, ktoré pokrýva stornovacie poplatky v prípade zrušenia jednania zo strany zahraničného partnera, nutného zastupovania nadriadeného či neudelenia víz, choroby či úrazu cestujúceho alebo blízkého rodinného príslušníka, rozsiahleho poškodenia majetku.

Poistenie batožiny

Uhradenie škody v prípade odcudzenia, zničenia alebo poškodenia batožiny.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Uhradenie nákladov za vzniknutú škodu.

Úrazové poistenie

Vyplatenie poistnej čiastky za dobu nevyhnutného liečenia, v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti.

Poistenie stornovacích poplatkov

Preplatenie stornovacích poplatkov v prípade choroby, úrazu, úmrtia člena rodiny, vzniku značnej škody na majetku následkom trestného činu či živelnej udalosti.

Poistenie liečebných výloh

Uhradenie nákladov vzniknutých pri úraze alebo ochorenia v zahraničí. Liečebné výlohy u tohto typu poistenie sú bez stanovenia horného limitu.

Poistenie vám zaistia cestovní konzultanti Orbixu na telefónnom čísle: 00421 2 2O 50 20 46 alebo na e-mail: info@orbix.sk.